Jezuitski kolegij v Ljubljani odpira svoja vrata

PREDSTAVITEV JEZUITSKEGA KOLEGIJA V LJUBLJANI

KAJ JE JEZUITSKI KOLEGIJ?

Jezuitski kolegij je ustanova, ki se ukvarja z raznovrstno formacijo študentov ter sledi vrednotam in jezuitskemu pristopu do posameznika. Ta upošteva njegove potrebe, spodbuja njegove darove in nove možnosti znotraj in zunaj domačega okolja. Jezuitski kolegij je s svojimi programi in s svojo skupnostjo odprt za študente, ki stanujejo v rezidenci kolegija, kakor tudi za zunanje študente.

KAJ JE ŠTUDENTSKA REZIDENCA?
Študentska rezidenca je prostor, kjer v Jezuitskem kolegiju bivajo fantje študenti. Študenti, ki bivajo v kolegiju, avtomatično postanejo njegovi člani, kar jim poleg bivanja v kolegiju omogoča dostop do njegovih dejavnosti brez dodatne članarine. Rezidenčni študentje predstavljajo jedro celotne študentske skupnosti v Jezuitskem kolegiju.

PRIČAKOVANJA DO ŠTUDENTOV, ki bodo bivali v Jezuitskem kolegiju.
• Pred začetkom leta se vsi študentje udeležijo daljšega uvodnega srečanja, ki jim pomaga pri medsebojnem spoznavanju in načrtovanju leta.
• Rezidenčni študentje se tedensko udeležujejo maše Jezuitskega kolegija in pomagajo pri njenem oblikovanju. Udeležujejo se sklopov predavanj z vsebinami, ki dopolnjujejo njihovo formalno izobraževanje ter jih pripravljajo na profesionalno, družbeno in duhovno življenje ter življenje v skupnosti.
• Enkrat mesečno se rezidenčni študentje dobijo na sestanku, kjer preverijo, kako poteka življenje in delo v skupnosti in kolegiju.
• Študentje rezidence kolegija se zavežejo mesečnemu prostovoljnemu delu, bodisi znotraj kolegija ali Jezuitskega središča sv. Jožefa (npr. pomoč pri učenju, dežuranje v sprejemnici, pomoč pri promociji programov ipd.) ali znotraj dobrodelnih ustanov, s katerimi je povezan kolegij (Dom sester Matere Terezije, Jezuitska služba za begunce, Karitas…).
• Pri rezidenčnih študentih se ceni njihova iniciativnost in podjetnost.

KATERE PRILOŽNOSTI SO PONUJENE študentom Jezuitskega kolegija?
• Rezidenčni študentje imajo v skladu s talenti in željami možnost sodelovati tudi pri drugih programih, ki jih ponuja kolegij. Ti vključujejo dejavnosti na področju glasbe, umetnosti in gledališča.
• Študentje imajo možnost osebnega duhovnega spremstva, duhovnih vaj in študijskega mentorstva.
• Rezidenčni študentje imajo prednostne možnosti povezovanja s jezuitskimi kolegiji doma in v tujini (Maribor, Benetke, Budimpešta, Trst in širše). Članstvo v kolegiju velja kot priporočilo drugim jezuitskim inštitucijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, misijoni, prostovoljstvom in duhovnostjo.
• Jezuitski kolegij v Ljubljani sodeluje in se povezuje z različnimi inštitucijami in tako omogoča priložnosti za povezovanje različnih interesov posameznikov in skupin.
• Študent, ki je sprejet v študentsko rezidenco kolegija, podpiše dokument, da se strinja s pogoji bivanja, izobraževanja in sodelovanja, kot je opisan v tem dokumentu.
• Študente v rezidenco sprejema komisija, ki jo sestavlja ravnatelj kolegija s svetovalci.
• Če posameznik ni ali ne more biti sprejet v rezidenco kolegija, je vedno dobrodošel, da postane član Jezuitskega kolegija v Ljubljani in je na ta način ravno tako deležen programov, možnosti in privilegijev Jezuitskega kolegija.
• Celotni pregled programa in delovanja kolegija je že na voljo.

KAKŠEN JE STROŠEK BIVANJA in vključenosti v Jezuitski kolegij?
Kolegij bo imel v študijskem letu 2017/2018 na razpolago 9 sob za 18 študentov: 5 sob bo v kletnih prostorih, 4 sobe pa v 2. nadstropju. Vsaka enota ima tudi skupno kuhinjo, družabni oz. delovni prostor, sanitarije. V vsaki sobi bosta predvidoma bivala dva študenta. Mesečna najemnina za enega študenta v dvoposteljni sobi je 150,00 € in vključuje vse stroške, vključno s članarino v kolegiju.
Kolegiju v podporo deluje tudi sklad p. Marjana Šefa, ki je namenjen pomoči študentom iz finančno šibkejših okolij, študentom, ki si želijo ne samo študirati, ampak tudi osebnostno rasti in zoreti v osebnosti, kakršna je bil pokojni p. Marijan Šef. Tako lahko študentje zaprosijo za finančno pomoč, saj ne želimo, da bi kdo ne imel možnosti bivanja v kolegiju zaradi finančne situacije.

Študentska soba, kuhinja, družabni prostor, letošnji študenti:

Študentska sobaŠtudenstska kuhinjaDružabni prostorLetošnji študenti

PRVI VPIS V JEZUITSKI KOLEGIJ V LJUBLJANI za študijsko leto 2017/2018

JEZUITSKI KOLEGIJ sprejema študente različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija, ki si želijo živeti v okolju in skupnosti, kakršno kolegij nudi.

POTREBNI DOKUMENTI ZA VPIS:

1. obrazec za sprejem študentov z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
2. CV – življenjepis,
3. motivacijsko pismo.

PRI SPREJEMU SE UPOŠTEVA poleg pogojev za sprejem, ki so opisani v predstavitvi Jezuitskega kolegija, tudi:

1. motivacijsko pismo za bivanje v Jezuitskem kolegiju,
2. socialni položaj,
3. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
4. oddaljenost kraja stalnega bivališča,
5. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov).
V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko Jezuitski kolegij sprejme tudi druge stanovalce.

Prošnje za sprejem v Jezuitski kolegij za študijsko leto 2017/2018 lahko oddate do 1. 9. 2017. Komisija za sprejem bo dne 1. 9. 2017 obravnavala vse prošnje. Prošnja mora biti v pisni obliki in vsebovati obrazec za sprejem, motivacijsko pismo in življenjepis. Oddana mora biti po pošti priporočeno ali osebno oddana. V kolikor prošnje ne bodo popolne, vas bomo obvestili. V roku 8 dni boste dolžni dopolniti prošnjo. Kandidati bodo o rezultatih pisno obveščeni.
Glede na prosta mesta v Jezuitskem kolegiju ter glede na vrstni red na čakalni listi kandidatov za vpis bodo preostali kandidati sproti obveščeni o možnostih za sprejem. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na zgornje kontakte.

PODALJŠANJE BIVANJA za študijsko leto 2017/2018

ZA PODALJŠANJE BIVANJA je potrebno:
1. Oddati obrazec za podaljšanje bivanja  v Jezuitskem kolegiju in priložiti motivacijsko pismo – do 1. septembra 2017 do 24. ure.
2. Kandidat izpolni vprašalnik za ovrednotenje bivanja v kolegiju.
3. Kandidat sprejema pogoje bivanja v Jezuitskem kolegiju.
4. Kandidat sodeluje v dejavnostih kolegija.
5. Kandidat je uspešno končal letnik univerzitetnega ali visokošolskega študija (stari program), oz. je uspešno končal letnik na prvi ali drugi stopnji študija (bolonjski program) in ima status rednega študenta.
6. Kandidat upošteva pravila kolegija.

KRITERIJI ZA PODALJŠANJE SO:

  • oddana obrazec in motivacijsko pismo,
  • kandidatov socialni položaj,
  • kandidatova osebna angažiranost v kolegiju,
  • kandidatova udeležba na skupnih srečanjih,
  • ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika kolegija,
  • oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v kolegiju,
  • kandidatovo udejstvovanje na področju glasbe, umetnosti in kulture.

O podaljšanju bivanja v kolegiju odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do 1. 9. 2017.
Dokumente lahko kandidati oddate v pisarni uprave Zavoda sv. Ignacija v času uradnih ur ali priporočeno po pošti.

Ravnatelj Jezuitskega kolegija p. Damjan Ristić: